• Persian(Iran)
  • English (United Kingdom)
There are no translations available.

ارزیابی مجدد موسسه کیفیت و انطباق کیهان جهت تمدید گواهینامه «صلاحیت انجام ممیزی و صدور گواهینامه» در انتهای سال 1396 با موفقیت به انجام رسید. ارزیابی توسط تیم ممیزی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران با دقت نظر کامل انجام شد و توصیه هایی جهت بهبود اعلام گردید.

تصویر گواهینامه تایید صلاحیت برای صدور گواهینامه ISO 9001:2015

تصویر گواهینامه تایید صلاحیت برای صدور گواهینامه ISO 14001:2015

تصویر گواهینامه تایید صلاحیت برای صدور گواهینامه ISO 22000:2005