• Persian(Iran)
  • English (United Kingdom)

پیرو تغییر استاندارد 22000 در تاریخ 19 ژوئن 2018، ویرایش 2005 باطل شده و به تمام گواهینامه های صادره فرصتی سه ساله داده شده تا نسبت به اعمال تغییرات استاندارد اقدام نمایند. لذا مشتریان موسسه کیفیت و انطباق کیهان نیز این فرصت را خواهند داشت که تا قبل از تاریخ 29 ژوئن 2021 نسبت به اعمال تغییرات اقدام نمایند. از تاریخ 29 ژوئن 2020 هیچ گواهینامه ای براساس ویرایش 2005 صادر نخواهد شد و ممیزی های مراقبتی تا قبل از تاریخ ذکر شده می توانند براساس ویرایش 2005 انجام شوند.

تصویر اطلاعیه را از این لینک دریافت کنید.